Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Partile contractante:
Societatea Comerciala VELMAR DREAMS S.R.L., cu sediul social in PITESTI, Aleea Ion Trivale, nr. 4, Cod Unic de Inregistrare RO 18039291, nr. inregistrare REG. Com. J03/1846/2005, nr. Cont RON: RO58INGB0000999901633056, nr. Cont EURO: RO27INGB0000999901701999, tel/fax: 0348-807093, e-mail: office@velmar-dreams.ro, titulara a Licentei de Turism  nr 4120, pentru Agentia de turism Velmar Dreams cu sediul in Pitesti, str. Ana Ipatescu, nr. 1, sc. A, este operator de date cu caracter personal, notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal fiind inregistrat cu nr. 31505 din 30.04.2014, reprezentata legal prin dl. STEFAN VALERIU - CLAUDIU,  in calitate de General Manager, denumita in continuare Agentie de Turism,

Si

Turistul / Reprezentantul turistul:

Au convenit incheierea prezentului contract, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001 si  ordinul MT 516/2005.

   I. Obiectul contractului

   1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de c?tre Agen?ie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihn?, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract ?i eliberarea documentelor de plat? ?i c?l?torie.
   II. Încheierea contractului
   2.1. Contractul se încheie, dup? caz, în oricare din urm?toarele situa?ii:
   a) în momentul semn?rii lui de c?tre turist sau prin acceptarea condi?iilor contractuale de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achizi?ionate la distan?? prin mijloace electronice;
   b) în momentul în care turistul prime?te confirmarea scris? a rezerv?rii de la Agen?ie, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comand?. Este responsabilitatea agen?iei de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dac? rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezerv?ri de servicii, Agen?ia poate solicita un avans de pân? la 50% din pre?ul pachetului sau plata integral? a contravalorii pachetului, în func?ie de data la care turistul solicit? serviciile.
   1. În cazul în care con?inutul bonului de comand? nu difer? de con?inutul confirm?rii c?l?toriei turistice ?i confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semn?rii bonului de comand?, turistul care decide s? renun?e la c?l?toria turistic? datoreaz? Agen?iei penalit??i conform cap. VI.
   2. În cazul în care con?inutul bonului de comand? difer? de con?inutul confirm?rii c?l?toriei turistice primite în scris de la Agen?ie sau dac? aceast? confirmare nu s-a f?cut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semn?rii bonului de comand?, turistul poate considera c? voiajul nu a fost rezervat ?i are dreptul la rambursarea imediat? a tuturor sumelor deja pl?tite;
   c) în momentul eliber?rii documentelor de c?l?torie (voucher, bilet de odihn? ?i/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agen?iei de turism sau exist? deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.
   2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispozi?ia turistului sub form? de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agen?iei sau alte mijloace de comunicare electronic? (e- mail, fax etc.), obliga?ia de informare a turistului este considerat? îndeplinit? prin înscrierea acestei informa?ii în oricare dintre documentele de c?l?torie sau documentele fiscale furnizate de Agen?ie, nefiind necesar? încheierea în form? scris? a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv dac? prezentul contract prezentat turistului în modalit??ile prev?zute mai sus con?ine clauzele prev?zute la art. 12 alin. (2) din Ordonan?a Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicat?.
   2.3. Contractul înceteaz? de drept odat? cu finalizarea prest?rii efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de c?l?torie.
   III. Pre?ul contractului ?i modalit??i de plat?
   3.1. Pre?ul contractului este de conform ofetei pentru care turistul a optat ?i se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agen?iei ?i TVA. Dac? pre?ul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comand? (dac? exist?), alte documente de c?l?torie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispozi?ie turistului, site-ul Agen?iei, alte mijloace de comunicare electronic? ?i/sau pe factur?.
   3.2. Modalit??i de plat?:
   3.2.1. La încheierea contractului se percepe un avans de 10% din pre?ul stabilit sau, dup? caz, plata integral? a contravalorii pachetului de servicii turistice.
   3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata final? se va face astfel:
   a) pentru serviciile turistice care necesit? confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plat? comunicate de Agen?ie în scris prin bonul de comand? sau alte mijloace de comunicare;
   b) pentru serviciile turistice care nu necesit? confirmare din partea prestatorilor, dup? cum urmeaz?:  pân? la data scadent? men?ionat? pe factur?.
   3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singur? moned?, în valuta specificat? în contract sau în RON la cursul de referin?? al BNR din ziua emiterii facturii.
   IV. Drepturile ?i obliga?iile Agen?iei
   4.1. Agen?ia se oblig? s? furnizeze turistului un bon de comand?, numai în situa?ia solicit?rii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agen?iei de turism ?i care necesit? confirmarea rezerv?rii din partea altor prestatori. În cazul solicit?rii unor pachete de servicii turistice care se reg?sesc în oferta proprie a agen?iei de turism sau în cazul în care exist? deja confirmare asupra rezerv?rii din partea altor prestatori, Agen?ia poate furniza turistului un bon de comand?, dac? consider? necesar.
   4.2. În cazul modific?rii uneia dintre prevederile esen?iale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de c?l?torie, modificarea categoriei unit??ii de cazare, Agen?ia are obliga?ia de a informa turistul cu cel pu?in 15 zile înainte de data începerii c?l?toriei.
    În cazurile prev?zute la pct. 4.7 lit. b) ?i c), informarea se va face în timp util pentru a permite turistului s? decid? începerea c?l?toriei.
   4.3. În cazul achizi?ion?rii unui pachet de servicii turistice având în componen?? ?i asigurarea transportului pe cale aerian?, transportatorul aerian, f?r? a cere acordul agen?iei de turism care deruleaz? programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agen?ia nu este r?spunz?toare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alt? or? decât cea înscris? în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aerian? este obligat? s? asiste turi?tii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European ?i al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare ?i de asisten?? a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare ?i anul?rii sau întârzierii prelungite a zborurilor ?i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hot?rârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problem? privind operarea zborului ?i ac?iunile adiacente acestuia intr? în competen?a ?i responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager ?i transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare ?i ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.
   4.4. În situa?ia achizi?ion?rii unui produs de tip croazier?, linia de croazier? poate modifica, din motive ce ?in de siguran?a navig?rii, num?rul cabinei ?i loca?ia acesteia pe pun?i (o punte inferioar?, una superioar?, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabin? de aceea?i categorie ca cea rezervat? ini?ial, caz în care turistul nu va fi desp?gubit în niciun mod având în vedere c? este vorba de acela?i tip de cabin? ca ?i cel rezervat.
   4.5. Agen?ia poate modifica pre?ul contractului în sensul major?rii sau mic?or?rii, dup? caz, ar?tând totodat? modul de calcul al major?rilor sau mic?or?rilor de pre? ale contractului ?i numai dac? modificarea are loc ca urmare a varia?iilor costurilor de transport, a redeven?elor ?i a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi ?i aeroporturi, a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Pre?urile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plec?rii.
   4.6. În cazul în care, dup? începerea c?l?toriei turistice, o parte important? din serviciile turistice prev?zute în contract nu este realizat? sau Agen?ia constat? c? nu le va putea realiza, aceasta este obligat?:
   a) s? ofere turistului alternative corespunz?toare în vederea continu?rii c?l?toriei turistice f?r? majorarea pre?ului, respectiv serviciile turistice oferite s? fie de aceea?i calitate ?i cantitate;
   b) s? restituie turistului sumele ce reprezint? diferen?a dintre serviciile turistice achitate ?i cele efectiv prestate în timpul c?l?toriei turistice;
   c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunz?toare sau acesta nu le accept? din motive întemeiate, s? asigure f?r? costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta ?i, dup? caz, desp?gubirea pentru serviciile neprestate.
   4.7. Agen?ia este r?spunz?toare pentru buna executare a obliga?iilor asumate prin contract, cu excep?ia urm?toarelor cazuri:
   a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoas? a obliga?iilor asumate prin contract se datoreaz? turistului;
   b) când neîndeplinirea obliga?iilor se datoreaz? unor cauze de for?? major? sau unor împrejur?ri pe care nici Agen?ia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar f?r? a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucr?ri sau repara?ii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renun??ri de ultim? or? sau a neob?inerii vizelor pentru to?i participan?ii. Agen?ia nu este r?spunz?toare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje ?i a altor împrejur?ri care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;
   c) când neîndeplinirea obliga?iilor se datoreaz? unui ter? care nu are leg?tur? cu furnizarea serviciilor prev?zute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obliga?iilor au un caracter imprevizibil ?i inevitabil.
   4.8. Agen?ia are obliga?ia s? furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu 3 zile, dar nu mai pu?in de 3 zile, înainte de data plec?rii, urm?toarele informa?ii:
   a) orarele, locurile escalelor ?i leg?turile, precum ?i, dup? caz, locul ce urmeaz? s? fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;
   b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon ?i de fax, adresele de e-mail ale reprezentan?ei locale a organizatorului ?i/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un num?r de apel de urgen?? care s? îi permit? contactarea organizatorului ?i/sau a detailistului;
   c) pentru c?l?toriile minorilor neînso?i?i de p?rin?i, informa?ii care s? permit? p?rin?ilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul caz?rii copilului;
   d) obliga?iile turistului prev?zute la pct. 5.10, 5.11 ?i 5.13.
   4.9. Agen?ia parte în contract este obligat? s? acorde prompt asisten?? turistului aflat în dificultate, în cazul situa?iilor de for?? major? sau al unui eveniment pe care nici agen?ia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.
   V. Drepturile ?i obliga?iile turistului
   5.1. În cazul în care turistul nu poate s? participe la c?l?toria turistic? independent de motivele care stau la baza imposibilit??ii de participare, acesta poate s? cesioneze contractul unei ter?e persoane care îndepline?te toate condi?iile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obliga?ia de a anun?a în scris Agen?ia cu cel pu?in 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz, între turistul care nu poate participa la c?l?toria turistic? contractat? (cedentul), ter?a persoan? (cesionarul) ?i agen?ia de turism (debitor cedat) urmeaz? a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate ?i cesionate. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, dup? caz, fie cedentului, fie cesionarului, ?i niciodat? agen?iei de turism (debitorului cedat). Turistul care cedeaz? pachetul s?u de servicii, precum ?i cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata pre?ului c?l?toriei ?i a eventualelor costuri suplimentare ap?rute cu ocazia acestei ced?ri.
   5.2. În cazul sejururilor de odihn? ?i/sau de tratament cu locul de desf??urare în România, turistul are obliga?ia s? respecte urm?torul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regul?, la ora 18:00 a zilei de intrare ?i se termin?, de regul?, la ora 11:00 a zilei de ie?ire înscrise pe documentele de c?l?torie (voucher, bilet de odihn? ?i/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spa?iilor de cazare pân? cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusiv? a turistului.
   5.3. În cazul în care pre?urile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele major?rii, turistul poate rezilia/denun?a unilateral contractul f?r? nicio obliga?ie fa?? de Agen?ie, acesta având dreptul la rambursarea imediat? de c?tre Agen?ie a sumelor pl?tite, inclusiv comisionul.
   5.4. Turistul este obligat s? comunice Agen?iei în termen de 5 zile calendaristice de la primirea în?tiin??rii prev?zute la cap. IV pct. 4.2 modificarea prevederilor esen?iale ale contractului sau în timp util înainte de începerea c?l?toriei, iar în cazul în care se aplic? clauzele prev?zute în cap. IV pct. 4.7 lit. b) ?i c), hot?rârea sa de a opta pentru:
   a) rezilierea/denun?area unilateral? a contractului f?r? plata penalit??ilor; sau
   b) acceptarea noilor condi?ii ale contractului.
   5.5. În cazul în care turistul decide s? participe la c?l?toria asupra c?reia s-au operat modific?ri în condi?iile cap. IV pct. 4.2 se consider? c? toate modific?rile au fost acceptate ?i turistul nu poate solicita desp?gubiri ulterioare datorate modific?rilor de acest tip.
   5.6. În cazul în care turistul reziliaz?/denun?? unilateral contractul în temeiul pct. 5.4 sau Agen?ia anuleaz? c?l?toria turistic? înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
   a) s? accepte la acela?i pre? un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalent? sau superioar?, propus de Agen?ie;
   b) s? accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioar? propus de Agen?ie, cu rambursarea imediat? a diferen?ei de pre?, în sensul ramburs?rii diferen?ei de pre? dintre cele dou? pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;
   c) s? i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
   5.7. În toate cazurile men?ionate la pct. 5.6, turistul are dreptul s? solicite Agen?iei ?i o desp?gubire, al c?rei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al p?r?ilor sau în baza unei hot?râri a instan?ei de judecat?, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului ini?ial, cu excep?ia cazurilor în care:
   a) anularea s-a f?cut datorit? nerealiz?rii num?rului minim de persoane men?ionat în contract, iar Agen?ia a informat în scris turistul cu cel pu?in 15 zile calendaristice premerg?toare datei plec?rii;
   b) anularea s-a datorat unui caz de for?? major? (circumstan?e imprevizibile, independente de voin?a celui care le invoc? ?i ale c?ror consecin?e nu au putut fi evitate în ciuda oric?ror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezerv?rile, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unit??ii de cazare) sau unor cauze dintre cele prev?zute la cap. IV pct. 4.7 lit. b);
   c) anularea s-a f?cut din vina turistului.
   5.8. Turistul are dreptul s? rezilieze/denun?e unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denun?area unilateral? îi este imputabil? este obligat sa desp?gubeasc? Agen?ia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu excep?ia cazurilor de for?? major? definite conform legii. Desp?gubirea se poate ridica la maximul pre?ului pachetului de servicii turistice contractat.
   5.9. În cazul în care turistul alege s? se mute la un alt hotel decât cel contractat ini?ial ?i achitat, responsabilitatea financiar? a renun??rii îi apar?ine. Agen?ia va rezolva cerin?ele turistului în limita posibilit??ilor, eventualele diferen?e de pre? urmând a fi suportate de c?tre turist.
    Dac? turistul solicit? nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oric?rora dintre servicii, aceasta echivaleaz? cu rezilierea/denun?area unilateral? a contractului, cu aplicarea penalit??ilor prev?zute la cap. VI la momentul respectiv ?i încheierea unui nou contract.
   5.10. Turistul este obligat s? achite la recep?ia unit??ii hoteliere taxa de sta?iune, taxa de salubritate, precum ?i alte taxe locale, f?r? a putea pretinde desp?gubiri sau returnarea sumelor de la Agen?ie.
   5.11. Turistul este obligat s? prezinte la recep?ia unit??ii hoteliere actele sale de identitate, precum ?i documentul de c?l?torie eliberat de Agen?ie (voucher, bilet de odihn? ?i/sau de tratament etc.), în vederea acord?rii serviciilor turistice. În cazul în care turistul beneficiaz? de bilete de odihn? ?i tratament, este obligat s? prezinte la recep?ia unit??ii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie ?i dovada pl??ii contribu?iilor pentru asigur?ri sociale, la zi.
   5.12. Turistul ia la cuno?tin?? c? serviciile pe care le achizi?ioneaz? f?r? ca acestea s? fac? parte din contractul cu agen?ia de turism sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legisla?ia ??rii de destina?ie, iar agen?ia de turism nu are nicio responsabilitate asupra presta?iilor în cauz?.
   5.13. Dac? pentru efectuarea c?l?toriei este necesar? îndeplinirea de c?tre turist a unor formalit??i suplimentare (de exemplu, c?l?toria împreun? cu minori, situa?ia în care numele turistului este schimbat ca urmare a c?s?toriei/desfacerii ei etc.), acesta are obliga?ia de a îndeplini toate cerin?ele legale. Pentru o informare optim?, Agen?ia recomand? ?i consultarea site-ului Poli?iei de Frontier?. În cazul în care turistul nu î?i respect? obliga?ia de a se informa cu privire la formalit??ile suplimentare necesare în vederea efectu?rii c?l?toriei care nu sunt în sarcina Agen?iei (de exemplu, în cazul c?l?toriei cu minori, împuternicire din partea p?rintelui sau reprezentantului legal ce nu îl înso?e?te sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativ?), Agen?ia este exonerat? de orice r?spundere în cazul imposibilit??ii efectu?rii c?l?toriei.
   5.14. Agen?ia de turism recomand? turi?tilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).
   5.15. În cazul în care o singur? persoan? angajeaz? servicii pentru un num?r mai mare de turi?ti, condi?iile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
   5.16. Turistul este obligat s? foloseasc? mijloacele de transport, camera de hotel ?i bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar ?i potrivit destina?iei lor. Agen?ia nu se face vinovat? de eventualele pagube produse sau v?t?m?ri suferite de turist ca urmare a nerespect?rii acestui alineat.
   5.17. Turistul are obliga?ia s? respecte locul, data ?i ora plec?rii atât la dus, cât ?i la întors, precum ?i locurile, datele ?i orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile ?i daunele produse ca urmare a nerespect?rii de c?tre turist a prevederilor privind locurile de întâlnire ?i orarele vor fi suportate de c?tre acesta.
   5.18. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaz? pachetul de servicii turistice refuz? s? se mai întoarc? în România ?i autorit??ile din ?ara respectiv? fac cheltuieli de orice natur? cu acesta, turistul respectiv are obliga?ia de a suporta toate aceste cheltuieli.
   VI. Renun??ri, penaliz?ri, desp?gubiri
   6.1. În cazul în care turistul renun?? din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaz? Agen?iei penaliz?ri dup? cum urmeaz?:
   6.1.1. În cazul serviciilor turistice interne, penaliz?rile sunt de:
   a) 2% din pre?ul pachetului de servicii, dac? renun?area se face  în intervalul de 360 - 200 zile calendaristice înainte de data începerii sejurului;
   b) 15% din pre?ul pachetului de servicii, dac? renun?area se face în intervalul de 200 - 100 zile calendaristice înainte de data începerii sejurului;
   c) 35% din pre?ul pachetului de servicii, dac? renun?area se face în intervalul de 100 - 90 zile calendaristice înainte de data începerii sejurului;
   d) 40% din pre?ul pachetului de servicii, dac? renun?area se face în intervalul de 90 - 30 zile calendaristice înainte de data începerii;
   e) 60% din pre?ul pachetului de servicii, dac? renun?area se face în intervalul de 30 - 10 zile calendaristice înainte de data începerii sejurului;
   f) 100% din pre?ul pachetului de servicii, dac? renun?area se face în intervalul de 10 - 0 zile calendaristice înainte de data începerii sejurului;  
   g) 100% din pre?ul pachetului de servicii turistice, în cazul în care turistul a achizi?ionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului special (de exemplu, Early Booking etc.), indiferent de data la care turistul solicit? renun?area.
   6.2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agen?ia ?i a achitat un avans nu se prezint? în termenul specificat în bonul de comand? sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plat?, contractul se consider? reziliat de drept, iar Agen?ia are dreptul de a anula rezerv?rile efectuate în beneficiul turistului cu re?inerea penaliz?rilor prev?zute la pct. 6.1.
   6.3. Pentru biletele de odihn? ?i/sau de tratament cump?rate prin organiza?ii sindicale, Agen?ia va face restituiri numai în baza cererilor de renun?are contrasemnate ?i ?tampilate de reprezentantul organiza?iei sindicale.
   6.4. În cazul în care o ambasad? refuz? s? acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor re?ine toate taxele datorate de Agen?ie prestatorilor direc?i, precum ?i cheltuielile de operare proprii acesteia.
   6.5. Penaliz?rile echivalente cu cele indicate la pct. 6.1.1 lit. c) sau d), respectiv 6.1.2 lit. b) sau c) se aplic? ?i în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destina?ie, dac? nu poate pleca în c?l?torie pentru c? documentele personale necesare în vederea efectu?rii c?l?toriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a p?r?si teritoriului ??rii, din alte motive ce ?in de persoana acestuia.
   6.6. Turistul trebuie s? depun? în scris cererea de renun?are la pachetul de servicii turistice la Agen?ia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renun?are nu este luat? în considerare.
   6.7. Agen?ia va acorda desp?gubiri în func?ie de gradul de nerespectare a obliga?iilor din contract.
   6.8. Agen?ia nu r?spunde în situa?ii de grev?, conflicte politice ?i de r?zboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou interna?ional, precum ?i în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de r?spundere. Toate aceste situa?ii care nu sunt imputabile niciunei p?r?i se consider? situa?ii de for?? major? ?i exonereaz? de r?spundere Agen?ia.
   6.9. Toate sumele men?ionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 ?i 6.5 se vor re?ine de c?tre Agen?ie din avansul sau pre?ul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, f?r? a fi necesar? interven?ia instan?elor de judecat?.
   VII. Reclama?ii
   7.1. În cazul în care turistul este nemul?umit de serviciile turistice primite, acesta are obliga?ia de a întocmi o sesizare în scris la fa?a locului, clar ?i explicit, cu privire la deficien?ele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agen?iei, cât ?i prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentan?ilor locali ai turoperatorului).
    Datele de contact ale Agen?iei:
    Telefon: 0348807093; Mob: 0740473407; Mob: 0771616368
    Fax: 0348807093
    E-mail: info@romanian-adventures.ro
   7.2. Atât Agen?ia, cât ?i prestatorul de servicii turistice vor ac?iona imediat pentru solu?ionarea sesiz?rii. În cazul în care sesizarea nu este solu?ionat? sau este solu?ionat? par?ial, turistul va depune la sediul Agen?iei o reclama?ie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea c?l?toriei, Agen?ia urmând ca, în termen de 30 de zile calendaristice, s? comunice turistului desp?gubirile care i se cuvin, dup? caz.
   VIII. Asigur?ri
   8.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere ?i/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilit??ii sau falimentului Agen?iei, la Societatea de Asigurare OMNIASIG, cu sediul în Bucure?ti, Poli?a de asigurare seria I nr. 28126 valabil? pân? la data de 14/12/2016 este afi?at? pe pagina web a agen?iei de turism www.velmar-dreams.ro.
   8.2. Condi?iile în care turistul va fi desp?gubit de c?tre societatea de asigurare sunt:
   8.2.1. În cazul în care Agen?ia nu efectueaz? repatrierea turistului, acesta are obliga?ia de a anun?a imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În aceast? situa?ie societatea de asigurare nu are obliga?ia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa dup? întoarcerea turistului în România, în condi?iile poli?ei de asigurare încheiate între Agen?ie ?i societatea de asigurare.
   8.2.2. În cazul în care turistul solicit? Agen?iei contravaloarea sumelor achitate ?i/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie s? trimit? documentele justificative c?tre Agen?ie prin scrisoare recomandat? cu confirmare de primire. Turistul are obliga?ia s? p?streze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agen?iei rambursarea sumelor achitate ?i/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derul?rii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
   8.2.3. Turistul are obliga?ia de a notifica societ??ii de asigurare, prin scrisoare recomandat? cu confirmare de primire, în leg?tur? cu solicitarea adresat? Agen?iei privind rambursarea sumelor achitate ?i/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirm?rii de primire prev?zute la pct. 8.2.2.
   8.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirm?rii de primire a documentelor justificative de c?tre Agen?ie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
   8.2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obliga?ia de a transmite societ??ii de asigurare, prin scrisoare recomandat? cu confirmare de primire, cererea de desp?gubire înso?it? de documentele justificative.
   8.2.6. Documentele justificative constau în principal în:
   a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
   b) confirm?rile de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 ?i 8.2.5;
   c) fotocopiile de pe documentele de plat? a avansului (chitan?e, ordine de plat? etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
   d) fotocopiile de pe documentele de transport ?i cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul s? solicite turistului ?i alte documente justificative.
   8.2.7. Desp?gubirea nu poate dep??i suma achitat? de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice ?i nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
   8.2.8. Desp?gubirea va fi pl?tit? în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de c?tre societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.
   8.2.9. În cazul în care, dup? plata desp?gubirii, Agen?ia pl?te?te debitul c?tre turist, acesta are obliga?ia de a restitui asiguratorului desp?gubirea primit?, în termen de 5 (cinci) zile lucr?toare de la data primirii de la Agen?ie a sumelor reprezentând debitul.
   8.2.10. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care s? acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asisten?? care s? acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boal? sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destina?ie ori a unei asigur?ri storno sau altor tipuri de asigur?ri de c?l?torie. Agen?ia recomand? încheierea unei asigur?ri storno pentru acoperirea eventualelor penalit??i de anulare. Turistul se poate informa în agen?ii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiat? în agen?ia de turism de unde acesta a achizi?ionat pachetul de servicii turistice, dac? Agen?ia ofer? acest tip de serviciu.
   8.3. Agen?ia nu se face vinovat? de eventuala nerespectare a obliga?iilor stipulate în poli?ele de asigurare contractate prin intermediul Agen?iei, deoarece aceasta este doar intermediar între turist ?i asigurator.
   IX. Documentele contractului se constituie ca anex? la acesta ?i sunt urm?toarele:
   a) voucherul, biletul de odihn?/tratament, biletul de excursie, bonul de comand?, dup? caz;
   b) programul turistic, în cazul ac?iunilor turistice;
   c) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agen?iei puse la dispozi?ia turistului, în format tip?rit sau pe suport electronic.
   X. Dispozi?ii finale
   10.1. Prezentul contract a fost încheiat în dou? exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
   10.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract ?i cu respectarea prevederilor Ordonan?ei Guvernului nr. 107/1999, republicat?.
   10.3. Toate unit??ile de cazare, precum ?i mijloacele de transport sunt clasificate de c?tre organismele abilitate ale ??rilor de destina?ie, conform procedurilor interne ?i normativelor locale, acolo unde acestea exist?, care difer? de la o ?ar? la alta ?i de la un tip de destina?ie la altul.
   10.4. Turistul declar? c? Agen?ia de turism l-a informat complet cu privire la condi?iile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonan?ei Guvernului nr. 107/1999, republicat?. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achizi?ionate la distan?? prin mijloace electronice, turistul î?i exprim? acordul ?i luarea la cuno?tin?? cu privire la condi?iile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta agen?iei de turism.
   10.5. Litigiile ap?rute între p?r?i se rezolv? pe cale amiabil?, în caz contrar p?r?ile în?eleg s? se adreseze instan?elor de judecat? competente.
   10.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
   10.6. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
   10.7. Semn?tura turistului devine valid? odat? cu acceptarea acestor termeni ?i condi?ii.